“Prisutnost ‘Pjesme nad pjesmama’ u pismima sv. Klare Asiške”, u: Crkva u svijetu XXVIII (1993) 3, str. 332-340.

“Lik Krista patnika u djelima Marka Marulića”, u: Colloquia Maruliana V (1996), str. 57-85.

“Uloga Svetoga Pisma u duhovnosti Marka Marulića”, u: U križu je spas, Zbornik u čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića, Priredili: M. Škarica, A. Mateljan, CuS, Split, 1997, str. 267-280.

“Je li ‘Naslidovan’je Isukarsta’ Marulićeva pjesma?”, u: Colloquia Maruliana VI (1997), str. 81-86.

“Marulićeva nauka o spasenju”, u: Colloquia Maruliana VII (1998), str. 59-74.

“Obraćenje – temelj duhovne obnove”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXVI (1998) 6, str. 367-371.

“‘Opuscula theologica’ sv. Tome Akvinskoga u misli Marka Marulića”, u: Colloqvia Marvliana VIII (1999), str. 97-108.

“La Scrittura nelle opere e nella spiritualità di Marulić”, u: Colloquia Maruliana IX, Atti del Convegno internazionale ‘Marco Marulić poeta croato e umanista cattolico, una proposta per l’Europa del terzo millenio, Roma 26-29 Novembre 1998, Spalato, 19-20 Aprile 1999, Pontificium Consilium de Cultura, Marulianum, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Split-Rim 2000, str. 125-139.

“Još jedna knjiga iz Marulićeve biblioteke”, u: Colloquia Maruliana IX (2000) str. 305-314.

“Sakramenat pomirenja u životu i poukama Marije Propetog Isusa”, u: IV. znanstveni skup o Službenici Božjoj Mariji Propetog Isusa Petković (5. i 6. studenog 1999. u Zagrebu), Teološki aspekti Božjeg očinstva u životu i djelu Marije Propetog Isusa Petković, Zagreb 2000, str. 87-105.

“Marulićevo poimanje otajstva Crkve”, u: Colloquia Maruliana X (2001), str. 167-188.

“Teme ‘Devotio moderne’ u misli Marka Marulića”, u: Religijske teme u književnosti, Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 9. prosinca 2000., uredio Ivan Šestak, FTI, Zagreb, 2001, str. 39-59.

“O Marulićevu autorstvu djela Život sv. Ivana Karstitelja”, u: Colloquia Maruliana XI (2002), str. 443-457.

“Marulićevo poimanje sakramenta pokore i pomirenja”, u: Colloquia Maruliana XII (2003), str. 95-108.

“Marulić – mariolog i marijanski pjesnik”, u: Colloquia Maruliana XIII (2004), str. 111-130.

“Tema ‘Nasljedovanja’ u životu i spisima sv. Klare Asiške”, u: Duhovni lik svete Klare i njezina poruka našem vremenu, Radovi simpozija u povodu 750. obljetnice smrti sv. Majke Klare (1253.-2003.) održanog u Splitu u samostanskoj crkvi sv. Klare dana 26. i 27. rujna 2003. godine, Symposion, Split 2004., str. 147-165.

“Bl. Marija Propetog Isusa Petković na putu svetosti”, u: Služba Božja 45 (2004) 2, str. 37-62.

“Lik žene u misli Marka Marulića”, u: Colloquia Maruliana XIIII (2005), str. 293-313.

“Duhovni čovjek i njegova struktura”, u: Zbornik Marijana Jurčevića, O čovjeku i Bogu, u prigodi 65. obljetnice života, Urednik Emanuel Hoško, KS – Teologija u Rijeci, Zagreb – Rijeka 2005, str. 55-72.

“Duh Sveti – duša Crkve”, u: Na granicama Riječi, Zbornik u čast mons. Drage Šimundže, CuS, Split 2005., str. 17-36.

“Marulićev govor o Duhu Svetome u kontekstu kasnosrednjovjekovne pneumatologije”, u:
Colloquia Maruliana XV (2006), str. 121-139.

“Papin primat u misli M. A. De Dominisa”, u: MARKO ANTUN DE DOMINIS, Splitski
nadbiskup, teolog i fizičar,
Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 16. do 18. rujna 2002. godine u Splitu, Uredila: Vesna Tudjina, Književni krug, Split 2006., str. 201-220.

“Zdravlje i bolest: stvarnosti Duha. O odnosu zdravlja i spasenja”, u: Služba Božja 46 (2006) 2, str. 164-184.

“Marulićeva ‘Philosophia Christi'”, u: Obnovljeni život 61 (2006) 3, str. 289-305.

“Duh Sveti i zdravlje”, u: Kršćanstvo i zdravlje. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa, Split, 20.-21. listopada 2006., Priredili: N. A. Ančić i N. Bižaca, CuS, Split 2006., str. 129-157.

“Marulićev govor o svetosti i svecima”, u: Colloquia Maruliana XVI (2007), str. 65-86.

“Odnos franjevaca i dijecezanskog klera u Makarskoj u doba Makarske biskupije”, u: Kačić, Zbornik Franjevačke provincije Presvetog otkupitelja sv. XXXVI.-XXXVII, Franjevci i Makarska, Split 2004-2006., str. 1063-1079.

“Marulić: molitelj i učitelj molitve”, u: Colloquia Maruliana XVII (2008), str. 199-219.

„Srce pastorala – pastoral zvanja“, u: Služba Božja 48 (2008) 2, str. 142-160.

„Blažena Djevica Marija u životu i spisima sv. Klare Asiške“, u: Crkva u svijetu 43 (2008) 3, 397-413.

„Filozofska strujanja u Marulićevo vrijeme i njihov utjecaj na Marulića“, u: Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. Tomislav Bogdan, Cvijeta Pavlović, FF Press, Zagreb 2008., str. 261-280.

»Teologija kao duhovnost u knjizi Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. ‘Isus iz Nazareta’«, u:
Teološka promišljanja o knjizi ‘Isus iz Nazareta’ Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., Priredio: Ivica Raguž, KS, Zagreb 2009., str. 75-90.

„Jedinstvo Europe i Marko Marulić“, u: Colloquia Maruliana XVIII (2009), str. 289-301.

„Zdrava obitelj – temelj održivog razvitka Zabiokovlja“, u: Zavičajna baština. Komparativna prednost i temeljnica održivog razvoja Zabiokovlja, Priredio: Anđelko Mrkonjić, Književni krug, Split 2009., str. 102-120 (članak je napisan u suautorstvu s dr. Alojzijem Čondićem)

„Duhovna strujanja u Crkvi u doba majke Klare Žižić“, u: Majka Klara Žižić i njezina družba, 1706.-2006., Zbornik proslave 300 obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice Družbe sestara franjevki od Bezgrješne, Ured. s. Terezija Zemljić, Družba sestara franjevki od Bezgrješne, Šibenik 2009., str. 277-301.

„Utjecaj obiteljskog ozračja na duhovno zvanje“, u: Crkva u svijetu 44 (2009) 4, str. 484-500.

„Žena u misli crkvenih Otaca trećega stoljeća“, u: Multorum fratrum vehementissima postulatione et maxime tua iussione compulsus, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života, Priredio: Ivica Raguž, Služba Božja, Split 2010., str. 37-57.

„Odnos svećenika i biskupa. Teološko-pastoralni pogled“, u: Diacovensia 18 (2010) 2, str. 291-312.

„Doprinos žene u životu Crkve“, u: Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Uredili: Željko Tanjić, Tomislav Kovač, Brano Murić, KS, Zagreb 2010., str. 601-618.

„Križ u misli Marka Marulića“, u: Colloquia Maruliana XX (2011.), str. 239-254.

„Odgojna cjelovitost pojedinca i obitelji u službi cjelovitog razvitka Zabiokovlja“, u: IV. međunarodna znanstveno stručna konferencija o Zabiokovlju, Cjelovitost Zabiokovlja. Pluridisciplinarni pristup, Zbornik radova, Prir. Anđelko Mrkonjić i Davorin Medić, Mostar 2011., str. 260-288 (članak je napisan u suautorstvu s A. Čondićem i I. Bodrožićem).

„Don Ilija Ujević u brizi za hrvatski jezik“, u: Zbornik radova, Znanstveno-stručno savjetovanje: Kulturno nasljeđe Ujević, Darko Ujević (ur.), Krivodol 2011.

„Suodnos episkopata i prezbiterata u misli M. A. de Dominisa“, u: Crkva u svijetu, 47 (2012.) 2, str. 235-255.

„Edukacijom za očuvanje identiteta Zabiokovlja u globaliziranom svijetu“, u: Zavičajna baština i održivi razvoj. Oživjeti baštinu pa živjeti od nje, Zbornik radova, Prir. Anđelko Mrkonjić, Književni krug, Split 2012., str. 107-122. (suautori: I. Bodrožić i A. Čondić).

„Krunica u Domovinskom ratu: znak vjerskog rata ili vjere u ratu“, u: Služba Božja (53 (2013.) 2, str. 156-177. (članak u suautorstvu sa Silvanom Burilović; pregledni rad)

„Blažena Djevica Marija u životu i misli nadbiskupa Frane Franića“, u: U službi Crkve i naroda, Zbornik o životu i radu nadbiskupa Frane Franića u prigodi 5. obljetnice smrti i 100. rođenja, Priredili: Drago Šimundža i Nediljko Ante Ančić, CuS, Split 2014., str. 399-413.

„Mučeništvo u misli Marka Marulića“, u: Služba Božja, 54 (2014.) 2, str. 152-164.

„Benediktinska duhovnost: prošlost, sadašnjost i budućnost“, u: Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru, Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei, Zbornik radova prigodom 950. Obljetnice utemeljenja, priredili Vanja Kovačić i o. Jozo Milanović, Trogir 2014., str. 25-36.

„Odnos vjere i razuma kroz srednji vijek i renesansu“, u: Zapad, vjera i razum. Der Westen, Glaube und Vernunft, Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2015., str. 41-70.

„Razumska krepost vjera – temelj kršćanskog života“, u: Zapad, vjera i razum. Der Westen, Glaube und Vernunft, Zbornik radova, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2015., str. 125-142.

„Radosti i žalosti navjestitelja Radosne vijesti“, u: Riječki teološki časopis 23 (2015) 1, str. 61-84.

„Crkva i duhovnost prije Drugog vatikanskog koncila“, u: 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugog vatikanskog koncila (1962.-2012.), KBF-KS-GK, Zagreb, 2015., str. 489-498.

„Blažena Djevica Marija pred mladima“, u: Crkva u svijetu, 50 (2015.) 4, str. 580-592.

„Identitet i materinski jezik“, u: Zbornik radova, Zavičajna jezikoslovna baština. Jezik – identitetska odrednica, Imotski – Slivno, 2016., str. 11-20.

„A healthy Family – the Foundation for the Healthy Society“, u: Focus on Family and Education, Edited by Elzbieta Osewska (zbornik radova s međunarodnog simpozija), CuS, Split 2016., str. 21-35 (u suautorstvu s Alojzijem Čondićem)

„L’indissolubiltà del matrimonio tra il principio e la contemporaneità“, u: Focus on Family and Education, Edited by Elzbieta Osewska (zbornik radova s međunarodnog simpozija), CuS, Split 2016., str. 37-68 (u suautorstvu s Alojzijem Čondićem i Ivanom Bodrožićem)

„Marulić’s proposal for Christian Education“, u: Chalanges to Religious Education in Contemporary Society, Edited by Jadranka Garmaz and Alojzije Čondić (zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog u Splitu, 26. V. 2017.), CuS, Split, 2017., str. 42-55.

„Crkva i Bezgrješna: aktualnost dogme o Bezgrješnom začeću“, u: Darija Damjanović – Ivica Raguž – Boris Vulić (ur.), Gospi Tekijskoj, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske, održanog 20. i 21. svibnja 2016. u Petrovaradinu, KBF u Đakovu, Đakovo, 2017., str. 111-126.

„Očinstvo: poziv i poslanje“, u: Služba Božja 57 (2017.) 3, str. 381-397.

„Bezićevo duhovno bogoslovlje“, u: Živan Bezić: teologija i pastoral, Zbornik radova znanstvenog skupa o životu i djelu don Živana Bezića, povodom desete obljetnice njegove smrti, Split, 22. XI. 2017., prir.: Alojzije Čondić i Mladen Parlov, CuS, Split, 2017., str. 75-100.

„Blažena Djevica Marija u misli Martina Luthera“, u: Služba Božja 58 (2018.) 1, str. 44-55.

„Odjeci koncilske mariologije u štovanju Gospe u Imotskoj krajini“, u: Gospa u Imoti. Zbornik radova u prigodi 300. obljetnice oslobođenja Imotskog od Osmanlija, prir. Dinko Aračić i Petar Lubina, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Samostan Imotski, Imotski, 2018., str. 41-60.

„Teologija vode i pastoral krštenja“, u: Zavičajna baština. Problemi i perspektive u upravljanju baštinom, Zbornik radova, Prir. Mladen Parlov, Ivan Kolovrat, Marija Biočić, CuS, Split, 2018., str. 11-29 (u suautorstvu s dr. sc. Alojzijem Čondićem).

„Majčinstvo: teološko-duhovni pogled“, u: Ecce homo! Medicinski i teološki pristupi. Zbornik radova znanstvenog skupa, Split, 16. ožujka 2018., uredio Ante Mateljan, CuS, Split, 2018., str. 99-108.

„Nacrt ekološke duhovnosti prema enciklici Laudato si pape Franje“, u: Crkva u svijetu, 54 (2019.) 3, str. 397-412.

„Žena i ženidba u misli crkvenih otaca 4. i 5. stoljeća“, u: Cambijev zbornik II. Zbornik radova posvećenih osamdesetogodišnjici života Nenada Cambija, Split, 2019., str. 21-36 (izvorni znanstveni rad).